Naoki Koizumi

Chiaki Koizumi's younger brother.[1]

References

  1. MIS:35: Breakfast, Author's Notes.